Puntgave zorg
voor iedereen!
cn li

Doelmatig opschalen van electieve zorg

Zoals bekend is er, onder regie van de Nederlandse Zorgautoriteit, een lijst opgesteld, de urgentielijst medisch specialistische zorg, met daarop de ingrepen die als eerste in aanmerking komen om ingepland te worden wanneer de electieve zorg weer wordt opgestart, zodra de grootste piek in de vraag naar coronazorg voorbij is. Hierbij wordt gekeken naar de medische noodzaak. Het opstarten van de reguliere zorg verdient zeker prioriteit omdat de gezondheidsschade anders te groot wordt. Hierbij houden wij rekening met de totale capaciteit, zodat het zorgsysteem openblijft.

Tallking Results hanteert de volgende uitgangspunten om de electieve zorg weer op te starten:

1.     De druk op het zorgsysteem en het zorgpersoneel
Door de electieve zorg op te starten met alleen ingrepen die medisch het meest noodzakelijk zijn, worden ingrepen gepland die over het algemeen ook een langer natraject nodig hebben en een grotere zorgzwaarte kennen. Daarmee wordt de druk op de zorg direct vergroot en niet alleen in de ziekenhuizen, maar ook in de keten.

2.     Relatief eenvoudige electieve ingrepen geven lucht
Door niet alleen medisch noodzakelijke maar ook relatief eenvoudige electieve ingrepen te plannen, geeft dat mogelijkheden in de planning en lucht in de programma's.

Een kleine electieve ingreep kan goed gebruikt worden om de gaten in de programma's op te vullen en ook de short stay en dagopname afdelingen te gebruiken. Het is verstandig om deze capaciteiten te gebruiken.

3.     Totale uitstroom leidend maken
De hoeveelheid patiënten op de wachtlijst is inmiddels enorm. Wanneer het doel is om deze wachtlijst in een zo kort mogelijke tijd weg te werken, is sturen op de output van het totale systeem verstandig. Balanceren van programma's is daarom heel belangrijk, zodat de instroom op de verschillende afdelingen gedurende de week redelijk gelijk is verdeeld. Daarmee wordt de uitstroom naar huis of overige instellingen ook voorspelbaar en beter planbaar. 

reductie variabiliteit

4.     Beoordelen noodzaak voorgestelde interventie
Het is van belang dat voordat ingrepen worden ingepland wordt nagegaan of de noodzaak voor de ingreep nog steeds bestaat. Het is ondoenlijk om dit voor de gehele wachtlijst te doen. Daarvoor moeten criteria worden opgesteld. 

5.     Doe op afstand wat op afstand kan
Met name in de poliklinische stroom kan meer gebruik worden gemaakt van digitale middelen, waardoor een belangrijk deel van de wachtlijst (deels) op afstand kan worden weggewerkt.

Middels onderstaande stappenplan helpen wij u om de juiste keuzes te maken en de electieve zorg efficiënt op te schalen.

1.     Analyse van de opgebouwde wachtlijst per specialisme
We starten met een scan van de wachtlijst op basis van de urgentielijst medisch specialistische zorg die recent is uitgegeven. Dit doen we per specialisme, zodat we voor dat specialisme zowel de poliklinische als klinische stroom in beeld hebben. We gebruiken de meest actuele beschikbare data uit het EPD. Voor poliklinische processen die we op afstand met behulp van digitale middelen kunnen faciliteren, wordt dat de route.

2.     Analyse van de wachtlijst voor medisch ondersteunende afdelingen
Ook hier kijken we hoe groot de wachtlijst is op basis van de data van radiologie, functieafdelingen etc. 

3.     Bepalen van de wenselijkheid van de voorgestelde interventie
Op het moment dat de patiënt op de wachtlijst is geplaatst voor diagnose of behandeling, waren de omstandigheden wellicht anders dan nu. Het is derhalve van belang om te bepalen welke categorie patiënten en ingrepen een tweede beoordeling nodig hebben om te bepalen of dit nog steeds de gewenste interventie is. Ook dit doen we per specialisme met een afvaardiging van het betreffende specialisme. 

4.     Verschil in chronische zorg en incidentele zorg
Het is belangrijk dat de chronische zorg weer snel wordt opgepakt om blijvende gezondheidsschade te voorkomen. Daarbij helpen we medische professionals om de switch te maken naar zorg op afstand om zo onnodige druk op de poliklinieken te voorkomen. 

5.     Analyse van niet behandelen
De ontstane situatie geeft een unieke gelegenheid om samen met zorgprofessionals te kijken naar het effect van niet behandelen gedurende een geruime tijd. Het is heel interessant om te onderzoeken of er patronen kunnen worden ontdekt bij specifieke patiëntengroepen of diagnoses/aandoeningen, waarbij nu blijkt dat het effect van niets doen helemaal niet zo schadelijk is en wellicht zelfs tot een verbetering van de situatie heeft geleid. 

6.     Maak een corona proof procesontwerp
Wanneer de gewenste sociale afstand van anderhalve meter gehandhaafd blijft, moet er in de procesgang en de fysieke inrichting van zorginstellingen heel veel gebeuren om dat mogelijk te maken. Een proces op afstand heeft dan heel veel voordelen. De fysieke inrichting van de ruimtes kunnen we eveneens meenemen in het ontwerp, alsmede de routing van patiëntenstromen. 

7.     Poliklinisch productieplan per specialisme opstellen
Met alle verzamelde informatie en prioritering, wordt een plan gemaakt per specialisme voor de komende tijd. Binnen de poliklinieken kan dit voor een belangrijk deel worden gedaan op specialisme niveau, omdat de diagnose en behandeling zich binnen dit specialisme afspeelt. 

8.     Productieplan voor gedeelde capaciteiten opstellen
Er moet een masterplan worden gemaakt waarin de capaciteit wordt geboden om de wachtlijst binnen een bepaalde tijd weg te werken. Zoals eerder gezegd moet dit gebalanceerd worden uitgevoerd, zodat de druk op de zorg goed wordt verdeeld en de uitstroom eveneens in balans is. Belangrijk dat lokale bezettingsgraden per afdeling daarin niet leidend worden. 

9.     Uitstroom direct regelen
Omdat er qua productie van het gehele systeem veel wordt gevraagd bij het wegwerken van de ontstane wachtlijsten, moet de uitstroom vanuit het ziekenhuis naar de verschillende kanalen vanaf de start strak geregeld zijn. Door de hoge mate van voorspelbaarheid die we introduceren is het mogelijk om vroegtijdig afspraken te maken met andere zorgaanbieders die bepalend zijn voor een succesvolle uitstroom. Denk daarbij aan ELV, revalidatie, thuiszorg en eerstelijnszorg zoals fysiotherapie.

10.     Budgettaire consequenties duidelijk maken
De toename van de productie leidt uiteraard tot een hogere omzet. Wij brengen de consequenties van het nieuwe productieplan met uw financiële mensen in beeld, zodat het gesprek met de verzekeraar over deze nieuwe realiteit tijdig kan worden gevoerd. Dit voorkomt vervelende verrassingen later in het traject. 

Roadmap

 

Het team van TallKing Results staat voor u klaar om u te begeleiden bij de bovenstaande stappen. Verder praten over de mogelijkheden, neem gerust contact op:

Martin Dat
m.dat@tallkingresults.com | Mbl: +31 6 30 10 64 00

« terug  |   deel dit artikel op: deel dit artikel op twitter deel dit artikel op facebook deel dit artikel op linkedin