Puntgave zorg
voor iedereen!
cn li

Gevolgen opschalen electieve zorg voor GRZ, MSR, ELV en thuiszorg

Zoals bekend is er, onder regie van de Nederlandse Zorgautoriteit, een lijst opgesteld, urgentielijst medisch specialistische zorg, met daarop de ingrepen die als eerste in aanmerking komen wanneer de electieve zorg weer wordt opgestart, zodra de grootste piek in de vraag naar coronazorg voorbij is. Hierbij wordt gekeken naar de medische noodzaak. Het weer opstarten van de reguliere zorg moet zeker prioriteit krijgen omdat de gezondheidsschade anders te groot wordt. Het moet echter wel op een manier gebeuren dat we niet in no time het hele zorgsysteem op slot zetten. Een gedeelte van deze patiëntenstroom zal immers vervolgzorg nodig hebben in de medisch specialistische revalidatie (MSR), geriatrische revalidatiezorg (GRZ), eerstelijnsverblijf (ELV) en/of thuiszorg.

TallKing Results heeft de volgende uitgangspunten opgesteld gericht op de GRZ, ELV, MSR, en thuiszorg om de zorg weer op te starten:

1. De druk op het zorgsysteem en het zorgpersoneel mag niet te groot worden

Door de electieve zorg op te starten met alleen ingrepen die medisch het meest noodzakelijk zijn, worden ingrepen gepland die over het algemeen ook een langer natraject nodig hebben en een grotere zorgzwaarte kennen. Daarmee wordt de druk op de zorg direct vergroot en niet alleen in de ziekenhuizen, maar ook in de rest van de keten.

2. Totale uitstroom leidend maken

De hoeveelheid patiënten op de wachtlijst is inmiddels enorm. Wanneer het doel is om deze wachtlijst in een zo kort mogelijke tijd weg te werken, moet je sturen op de output van het totale systeem. Balanceren van programma's is daarom heel belangrijk, zodat de instroom op de verschillende afdelingen gedurende de week redelijk gelijk is verdeeld. Daarmee wordt de uitstroom naar huis of overige instellingen ook voorspelbaar en beter planbaar.

Voor de GRZ, ELV, MSR, en thuiszorg is onderstaand stappenplan opgesteld en helpen wij u om de juiste keuzes te maken in de voorbereiding en uitvoering van de vervolgzorg bij opschaling van de electieve zorg in het ziekenhuis.

1. Analyse van instroom waar vervolgzorg vanuit het ziekenhuis aangevraagd wordt bij uw organisatie

Door het opstarten van de electieve zorg in het ziekenhuis op een efficiënte manier, rekening houdend met de uitstroom met vervolgzorg, kan voorspeld worden hoeveel capaciteit nodig is in uw organisatie voor het bieden van deze vervolgzorg.

2. Opstellen integraal capaciteitsplan

Het is van belang dat er in een vroeg stadium een integraal capaciteitsplan wordt opgesteld met de ziekenhuizen en organisaties die de vervolgzorg aanbieden in uw regio. Hierin dienen er vroegtijdig afspraken gemaakt te worden met de ziekenhuizen. Op deze manier kan worden voorkomen dat het zorgsysteem op slot wordt gezet.

3. Inventarisatie opties tijdelijk uitbreiden capaciteit

Er is een inventarisatie nodig van de opties om de capaciteit, al dan niet op regionaal niveau, uit te breiden voor het opvangen van de vervolgzorg na opschaling electieve zorg. Voorbeelden hiervan zijn tijdelijke zorghotels met GRZ, ELV en/of MSR of gezamenlijke routes van thuiszorgorganisaties.

4. Maak een corona-proof procesontwerp

Wanneer de gewenste sociale afstand van anderhalve meter gehandhaafd blijft, moet er in de procesgang en de fysieke inrichting van zorginstellingen heel veel gebeuren om dat mogelijk te maken. Een proces op afstand heeft dan heel veel voordelen. De fysieke inrichting van de ruimtes kunnen meegenomen worden in het ontwerp, alsmede de routing van patiëntenstromen.

5. Budgettaire consequenties duidelijk maken

De toename van de productie leidt uiteraard tot een hogere omzet. Wij brengen de consequenties van het nieuwe productieplan met uw financiële mensen in beeld, zodat het gesprek met de verzekeraar over deze nieuwe realiteit tijdig kan worden gevoerd. Dit voorkomt vervelende verrassingen later in het traject.

6. Implementatie tijdelijk uitbreiden capaciteit

Vervolgens volgt de implementatie van eventuele tijdelijke extra revalidatie-/herstelunits of zorghotels. Voor de thuiszorg zou dit de realisatie van gezamenlijke routes met meerdere aanbieders in de regio en/of een efficiëntere regionale coördinatie van de vervolgzorg in de thuiszorg kunnen zijn.

Het team van TallKing Results staat voor u klaar om u te begeleiden bij de bovenstaande stappen. Verder praten over de mogelijkheden, neem gerust contact op:

Margot van Vorstenbosch
m.vanvorstenbosch@tallkingresults.com | Mbl: +31 6 58 98 09 74

Martin Dat
m.dat@tallkingresults.com | Mbl: +31 6 30 10 64 00

 

« terug  |   deel dit artikel op: deel dit artikel op twitter deel dit artikel op facebook deel dit artikel op linkedin