Puntgave zorg
voor iedereen!
cn li

Optimale implementatie van versnelde digitale oplossingen

De afgelopen maanden is de wereld in de ban van COVID-19. Er is een grote druk op onze samenleving komen te staan. Met elkaar zijn we meer dan ooit afhankelijk geworden van digitale middelen en werkwijzen, digitaal is het nieuwe normaal. Daar waar menig sector de afgelopen jaren een digitale transformatie heeft doorlopen, wilde een dergelijke transformatie in de zorgsector nog niet van de grond komen. Door COVID-19 heeft digitale innovatie ook in de zorg een vlucht genomen. Dit bewijst dat noodzaak nog altijd de moeder van vele innovaties is. Met de nieuwe werkelijkheid van de anderhalve meter economie zijn deze digitale oplossingen hard nodig. 

Een aantal actuele veranderingen is bijvoorbeeld de ziekenhuisverplaatste zorg voor ouderen. Uitgangspunt is om zoveel mogelijk ouderen, de zorg in hun eigen vertrouwde omgeving aan te bieden. Maar ook om zoveel mogelijk triage thuis of bij de huisarts uit te voeren zodat zorgvragers minder naar het ziekenhuis hoeven. In het ziekenhuis worden alleen de noodzakelijke handelingen nog uitgevoerd. Deze veranderde processen worden ondersteund door digitale innovaties. 

Wat vraagt deze versnelde digitale transformatie van uw zorgorganisatie? De wendbaarheid en het adaptieve vermogen van uw organisatie is de afgelopen periode al flink op de proef gesteld. Het is zaak om de komende periode alignment te creëren tussen de huidige situatie en de situatie op lange termijn. Dit is hét moment om digitale zorg op een solide wijze verder in te bedden binnen de zorgverlening. Niet alleen in ziekenhuizen, maar juist ook voor V&V, GGz, gehandicaptenzorg en eerstelijns zorgaanbieders.

“Als de veranderingen buiten de organisatie sneller gaan dan binnen de organisatie, is het einde zoek.” – Jack Welch 

Vanuit TallKing Results onderscheiden we hierin vijf thema's. 

1.     Zorg op afstand 
Massaal hebben zorgaanbieders de afgelopen weken gebruik gemaakt van videobellen om afspraken met zorgvragers zoveel mogelijk door te laten gaan. De applicaties voor beeldbellen worden niet alleen gebruikt voor zorg op afstand, maar ook om contact tussen zorgvrager en familie mogelijk te maken en daarnaast voor intercollegiale overleggen.

Naast beeldbellen zien we steeds meer mooie voorbeelden van onder andere wondzorg op afstand, medicatiedeling met een zogeheten ‘slimme bril', thuismonitoring en zelfmetingen door zorgvragers in de thuissituatie.

2.     Digitale omgeving voor zorgvragers
Landelijke programma's, zoals VIPP, hebben de afgelopen jaren de communicatie met zorgvragers via digitale portalen al vergroot. Onder meer door de beschikbaarheid van gegevens uit het dossier voor de zorgvrager te vergroten, maar ook door gebruik te maken van functionaliteiten als rechtstreekse communicatie met de zorgverlener en online afspraken maken. Er is een landelijke standaardisatie ontwikkeld voor de inrichting van deze portalen om onderlinge uitwisseling van de gegevens mogelijk te maken en de dossiergegevens te kunnen koppelen aan een PGO.  

3.     Informatie-uitwisseling tussen zorgverleners
Uitwisseling van dossiergegevens is zeker in de afgelopen weken cruciaal gebleken voor het leveren van kwalitatief hoogwaardige zorg. Zorgaanbieders hebben dit in een stroomversnelling mogelijk gemaakt, onder andere ondersteund door het al bestaande Twiin-programma en het landelijk dekkende portaal recent gelanceerd werd. Het is volgens ons belangrijk om deze informatie-uitwisseling niet alleen tussen de ziekenhuizen te organiseren, maar om te kiezen voor een regionale aanpak voor de gehele keten. Hiermee behouden we de positieve ontwikkelingen van de versnelde en effectieve samenwerking tussen de zorgaanbieders. Bovendien ondersteunt het de ontwikkeling van netwerkzorg in de regio. 

Een onderwerp dat hierbij zeker niet mag ontbreken is de beveiliging, opslag en eigenaarschap van data. De Wet Elektronische Gegevensuitwisseling in de zorg die in ontwikkeling is, zal hiervoor de kaders bieden.

 4.     Optimale waarde uit technologie
Datagedreven zorg, met onder andere Big Data en AI, is een belangrijke ontwikkeling voor de komende jaren waar onder andere het ministerie van VWS fors in investeert. Beslisondersteunende of registratieondersteunende software, maar ook domotica, robotisering en virtual reality toepassingen zullen steeds meer gebruikt worden door zorgaanbieders. Om een juiste investeringsbeslissing te kunnen nemen is het essentieel bij al deze innovatieve technologieën om de optimale waardetoevoeging voor uw organisatie te bepalen.

 5.     Ontwikkeling digitale vaardigheden
Digitale technologie heeft een blijvend effect op ons werk. Er worden ‘nieuwe banen' gecreëerd en meer medewerkers zullen een carrièreswitch (moeten) maken. Dit brengt nieuwe gewenste vaardigheden van onze medewerkers met zich mee. De potentie van technologie wordt echter alleen ten volste benut als medewerkers de digitale skills hebben om deze toe te passen. Omscholing (reskilling) en een hoger niveau van digitale kennis en vaardigheden (upskilling) en vooral adaptiviteit is benodigd.  

De wijze van implementatie van deze thema's is cruciaal voor het uiteindelijke resultaat en gaat verder dan de techniek. Digitalisering is een onderdeel van het integrale proces en geen doel op zich. Onze ervaring leert dat het belangrijk is te starten vanuit de behoefte die vervult dient te worden. Vanuit die behoefte de technologie te kiezen die de grootste toegevoegde waarde heeft voor het proces en waarmee het gewenste resultaat behaald kan worden. Wij kunnen u vanuit TallKing Results, door onze grote implementatiekracht en integrale aanpak vanuit diverse invalshoeken van uw organisatie, helpen om deze digitale transformatie op een solide en toekomstbestendige wijze door te voeren. 

“Digitalisering is een onderdeel van het integrale proces, 
geen doel op zich.”

 Onze werkwijze omvat een aantal essentiële stappen. 

 1.     Quickscan
We starten met een quickscan van de reeds door uw organisatie ingezette digitale middelen en hoe deze onderdeel zijn van de werkprocessen. Hiermee kijken we met u naar de techniek die is ingezet, hoe deze is geïmplementeerd, aansluit op de bestaande werkprocessen en bijdraagt aan de eventueel gekozen digitale strategie. 

2.     Digitale strategie
Ook kijken we met u naar of begeleiden we u met de ontwikkeling van de digitale strategie van uw organisatie. Samen met u maken we een vertaling van deze digitale strategie naar de dagelijkse werkelijkheid binnen uw organisatie. Dit resulteert in een programmaopzet met de daarbij behorende roadmap. 

3.     Verandermanagement
Een digitale transformatie zal pas slagen wanneer voldoende draagvlak bij de zorgverleners is gecreëerd. Verandermanagement is een onmisbaar onderdeel van de implementatie. Daarbij is het belangrijk om zorgverleners vanaf de start te betrekken bij de transformatie om duurzame gedragsverandering, voldoende betrokkenheid en eigenaarschap te creëren. Een succesvolle implementatie is enkel aan de orde wanneer uw zorgverleners zich voldoende identificeren met de digitale strategie en deze actief ondersteunen. Daarnaast mag een belangrijke groep niet vergeten worden in de transformatie, betrek actief uw zorgvragers bij de veranderingen. Voor hen doen we dit immers allemaal. 

 4.     Procesoptimalisatie
De uiteindelijke implementatie van uw digitale strategie zal daarnaast alleen succesvol zijn als deze voldoende aansluit bij en onderdeel is van de werkprocessen van de zorgverleners. Analyse van bestaande processen en indien wenselijk herontwerp van processen komen in iedere implementatie aan de orde. De bestaande werkprocessen zijn veelal niet een op een over te zetten naar een digitaal werkproces. Wanneer werkprocessen niet voldoende aangepast worden bestaat de kans dat digitalisering als een toename van werkdruk (administratieve lasten) wordt gezien, terwijl digitalisering juist in veel gevallen tot een afname van de werkdruk kan leiden.

 5.     Aansluiting bestaande IT structuur
Een onderdeel van de implementatie is het aansluiten van de gekozen hardware en software in de uitwerking van de digitale strategie op de gekozen standaardisatie van uw organisatie, de bestaande digitale architectuur en het applicatielandschap. Daarnaast zal de beveiliging, opslag en eigenaarschap van data een onderwerp van gesprek zijn.  

 6.     Training
Zorgverleners worden gecoacht in de nieuwe werkwijze en getraind in het gebruik van de digitale middelen (onder andere training van de digitale vaardigheden). Hierbij hanteren wij een train de trainer concept waardoor u de kennis binnen uw organisatie behoudt. 

7.     Capaciteitsplanning
Wanneer gewenst kijken we met u naar uw capaciteitsplanning en de wijze waarop digitalisering u kan ondersteunen bij het opschalen van de zorg om wachtlijsten weg te werken, waarbij met de bestaande capaciteit meer consulten uitgevoerd kunnen worden.

Doordat de productiviteit per medewerker daarmee stijgt, kan dit ook een bijdrage leveren aan de reductie van de personeelskrapte welke kan ontstaan door de mogelijke uitval van personeel door overbelasting in deze coronaperiode alsook door een algehele afname van de beroepsbevolking.

Het team van TallKing Results staat voor u klaar om u te begeleiden bij de verdere implementatie van uw digitale strategie. Wilt u verder praten over de mogelijkheden, neem gerust contact op:

 

Ingrid Doezeman
i.doezeman@tallkingresults.com | Mbl: +31 6 22 90 99 25

 

« terug  |   deel dit artikel op: deel dit artikel op twitter deel dit artikel op facebook deel dit artikel op linkedin