Puntgave zorg
voor iedereen!
cn li

Over Ons - Expertise & ervaring

Onze medewerkers hebben veel expertise en ervaring op onderstaande kennisgebieden en denken graag met u mee over oplossingen voor complexe vraagstukken binnen uw zorgorganisatie.

Verandermanagement

Binnen een maatschappij die voortdurend en snel verandert, is het noodzakelijk dat de zorg zich aanpast en de benodigde transities bewerkstelligt. TallKing Results ontwikkelt en begeleidt veranderprogramma’s, gericht op het humaniseren van processen, de vorming van zelforganiserende teams en de borging van de verandering. We zetten gedragsveranderingen in gang die aansluiten op de toekomstige zorg en verankeren deze duurzaam op alle lagen van de organisatie.

lees meer »

Onze aanpak kenmerkt zich door continu de mens achter de patiënt en de mens achter de medewerker voor ogen te houden. Van daaruit optimaliseren we de processen en ontwikkelen we gemotiveerde teams en afdelingen die verantwoordelijkheid en initiatief nemen in hun gezamenlijk werkproces.

Naast de ontwikkeling van zelflerende organisaties begeleiden we ook bij fusies van zorgorganisaties en het ontwerpen en implementeren van nieuwe managementstructuren. Groei in persoonlijk leiderschap, kennisdeling en het stimuleren van het collectief lerend vermogen zijn thema’s die de adviseurs van TallKing Results weten te realiseren.

Wij kunnen adviseren in de volgende zorgsectoren: ziekenhuiszorg, GGZ, VVT en GGD. Referenties van een aantal voorbeeldprojecten vind je hier.

Visie en strategie

Veranderingen binnen zorgorganisaties en de maatschappij vragen om een heroriëntatie op de visie en strategie. TallKing Results begeleidt bestuur en management met de juiste interventies in deze complexe strategische vraagstukken. Binnen de begeleiding worden de medewerkers van alle lagen van de organisatie nauw betrokken in de vorming, het uitdragen en de uitvoering van de visie en strategie. De kwaliteit en veiligheid van zorg staan centraal, terwijl ook de financiële situatie en doelmatigheid in ogenschouw worden genomen.

lees meer »

Een niet te onderschatten voorbeeld van zo’n benodigde verandering is de toenemende vergrijzing in de maatschappij. Met het tekort aan zorgpersoneel en de grote toename van ouderen is de huidige infrastructuur niet houdbaar en zal voor een andere strategie gekozen moeten worden. Ook op het gebied van digitalisering, technologische ontwikkelingen en veranderende regelgeving is een duidelijke visie nodig om deze verandering in goede banen te leiden.

Als adviseur en programmamanager slagen wij erin om met Raden van Toezicht en Raden van Bestuur een breed gedragen ontwikkelingsstrategie te formuleren en zorgorganisaties goed door complexe transities te begeleiden.

Basis op Orde en Continu verbeteren

Het programma Basis op Orde, ontwikkeld vanuit het gedachtegoed van continu verbeteren, introduceert een gemeenschappelijke werkwijze binnen een organisatie om met de medewerkers planmatig het werkproces voortdurend te optimaliseren. Uitgangspunt daarbij is altijd: hoe ondersteunen we de organisatie op de juiste manier om de veranderingen zelfstandig uit te voeren en het gemeenschappelijke resultaat te dragen?.

lees meer »

Onze (Master) Blackbelts Lean Six Sigma belichten bovenstaand vraagstuk altijd vanuit meerdere invalshoeken: vanuit menselijk oogpunt, procesmatig, doelmatig en kostenefficiëntie. Het borgen van de oplossing is vanaf de start een aandachtspunt.

De ideale organisatie is een organisatie waar waarde toevoegende zorg geleverd wordt en waar veilig, slim en efficiënt gewerkt wordt. Tijdens ons Basis op Orde programma leren wij iedere medewerker dagelijks bezig te zijn met het verbeteren van zorg, waarbij gewenst gedrag van de mens en meetbare resultaten in het proces centraal staan. De geïmplementeerde verbeteringen staan zodoende altijd in relatie tot de visie en strategie van de organisatie.

Wanneer nodig kan TallKing Results binnen zulke programma’s ook specifieke expertise leveren op het gebied van ICT, inkoop en contractmanagement.

Programma- en projectmanagement

Op het gebied van programma- en projectmanagement heeft TallKing Results ruime ervaring bij diverse zorgorganisaties. In onze aanpak hebben we specifiek aandacht voor de boven- en de onderstroom. Wij durven te zeggen waar het op staat en zeggen nee waar nodig.

lees meer »

Projecten en programma’s worden door ons transparant georganiseerd en gestructureerd. De inzet van projectmatige methodes samen met de afstemming van de verwachtingen evenals het verbinden van de mensen binnen de organisatie leidt gegarandeerd tot een mooi resultaat.

Wij nemen verantwoordelijkheid voor het project als geheel. Dit begint bij het goed afstemmen van de doelstelling van het project en de te leveren projectresultaten, als ook hoe deze bijdragen aan de doelstellingen van de organisatie. Op die manier zal het resultaat van het project als echt succesvol worden ervaren in de organisatie.

Uitgangspunt is dat we altijd, zichtbaar of op de achtergrond, werken met sparringpartners die de programma-/projectmanager ondersteunen en een andere kijk geven op de uitdagingen die de opdracht met zich meebrengt.

Specifieke zorgprocessen

Op een aantal gebieden binnen zorgorganisaties en -ketens hebben wij specifieke expertise: zorglogistiek, facilitair, ICT en het primaire zorgproces. Wij humaniseren en optimaliseren processen binnen deze domeinen en weten de mens hierin centraal te zetten waardoor de efficiëntie toeneemt.

lees meer »

Op het gebied van zorglogistiek bieden wij ondersteuning bij capaciteitsvraagstukken in verschillende zorgsectoren. Wij helpen variabiliteit te reduceren en capaciteitsbenutting voor verschillende tijdslijnen te verbeteren op basis van objectieve berekeningen.

In het facilitaire domein bieden wij procesondersteuning aan binnen de goederenlogistiek (supply chain), serviceprocessen en de procedures rondom voeding. Bij diverse klanten hebben wij dit soort procesoptimalisaties met succes doorgevoerd.

Binnen de ICT kunnen wij ondersteuning leveren op het gebied van EPD, ERP, koppelingen, zorgalarmering en nieuwe zorgconcepten zoals e-Health waarbij ook hier de mens in het project voorop staat binnen de kaders van de projectdoelstellingen.

Ook binnen het primaire zorgproces kunnen we helpen optimaliseren en systematiseren. Met behulp van een ontwikkelde methode genaamd MPS (Medisch Processtappen Model) brengen we het verloop van primaire zorgprocessen samen met de zorgmedewerkers in kaart en voeren we verbeteringen met alle betrokkenen door.

Referenties van een aantal voorbeeldprojecten vind je hier.

Interim management

De ervaring en achtergrond van onze medewerkers in de verschillende sectoren in de zorg is een belangrijke meerwaarde binnen het interimmanagement wat wij bieden. Uitgangspunt is dat we altijd, zichtbaar of op de achtergrond, werken met sparringpartners die de interimmanager ondersteunen en een andere kijk geven op de uitdagingen die de opdracht met zich meebrengt.

lees meer »

Ook in interim-opdrachten staat voor ons continuïteit en kwaliteit centraal, waarbij collega’s onderling kennis en ervaring delen ten gunste van de opdracht.

Wij hebben managementervaring binnen de volgende zorgsectoren: ziekenhuiszorg, GGZ, VVT en GGD.


...samen realiseren wij puntgave zorg!